Zostań naszym Darczyńcą!
Jesteśmy OPP. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując nam 1% podatku za rok 2016.
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
Elementarz umiejętności społecznych - podsumowanie
Drukuj Email
Elementarz umiejętności społecznych

W okresie od 01.04.2015 do 30.04.2016 PSOUU Koło w Rzeszowie realizowało projekt „Elementarz Umiejętności Społecznych”.

Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Główne działania projektowe były skierowane do dzieci, rodziców oraz szerokiego środowiska osób zainteresowanych problematyką wykluczenia społecznego dzieci z autyzmem.

Zajęcia warsztatowe (TUS) z dziećmi były prowadzone w lokalu PSOUU Koło w Rzeszowie przy ul. E. Plater 7. Uczestnikami projektu były zarówno dzieci zdrowe jak i ich niepełnosprawni rówieśnicy (dzieci z autyzmem zagrożone upośledzeniem umysłowym). Na podstawie analizy zebranych w trakcie procesu rekrutacyjnego danych (Karta Rekrutacyjna), wyłoniono grupę 40 uczestników spełniających kryteria zawarte w projekcie. Zostali oni podzieleni na osiem pięcioosobowych grup. Dla każdej z grup przeprowadzono cykl 10 spotkań. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w miesiącu po 3 godziny.

Podczas teoretycznych zajęć wprowadzających dzieci zapoznano ich z tematyką dotyczącą umiejętności społecznych. Każda z ćwiczonych umiejętności została wprowadzona w oparciu o metodę stopniowania trudności i małych kroków dzięki czemu prezentowany materiał był bardziej zrozumiały dla uczestników. Aby lepiej zobrazować prezentowaną na zajęciach teorię posłużono się dostosowanymi do poziomu funkcjonowania uczestników środkami dydaktycznymi. Ze względu na fakt, iż dzieci z autyzmem często myślą w sposób obrazowy wykorzystano kolorowe plansze, historyjki i komiksy obrazujące skomplikowane sytuacje społeczne.

W trakcie prowadzonych zajęć praktycznych dzieci miały okazję wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zaaranżowanych na grupie sytuacjach. Uczestnicy projektu uczyli się m.in. jak współpracować z innymi, jak zawierać nowe znajomości i podtrzymywać przyjaźnie oraz jak wyrażać uczucia w sposób społecznie akceptowany i jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli szansę pod okiem wykwalifikowanych terapeutów przećwiczyć jak właściwie wyrażać i reagować na krytykę, jak i kiedy należy odmawiać oraz jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami.

W trakcie zajęć ze względu na zróżnicowany poziom funkcjonowania dzieci nieodzownym okazało się wsparcie ze strony wolontariuszy (terapeutów-cieni). Dzięki temu wszystkie dzieci otrzymały niezbędną pomoc i mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach grupowych.

Z rodzicami prowadzono „Warsztaty kompetencji wychowawczych”. 40 uczestników zostało podzielonych na trzy grupy – dwie 13-sobowe i jedną 14-osobową. Dla każdej z grup przeprowadzono cykl 8 spotkań, z których każde trwało 5 godzin.

Każde spotkanie warsztatowe dotyczyło określonego zakresu tematycznego (całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci, trudności komunikacyjne dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, rozwijanie niezależnego funkcjonowania u dzieci, integracja w grupie rówieśniczej, komunikacja rodzic-dziecko-szkoła). Poszczególne zagadnienia wprowadzano w formie teoretycznej i praktycznej. Dla lepszego zobrazowania omawianych zagadnień, wykorzystywano prezentacje multimedialne, filmy, a także drukowane dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe. Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę analizowania indywidualnych przypadków, a także ćwiczenia poznanych podczas warsztatu technik – zarówno indywidualnie, w parach, jak i w grupach. Po każdym ze spotkań rodzice otrzymywali zadania domowe, dzięki którym mieli szansę zastosowania wybranych metod radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, w codziennych sytuacjach. Zadania domowe były analizowane podczas spotkań, trenerzy nanosili także na karty z zadaniami własne uwagi i spostrzeżenia.

W ramach projektu w dniu 09. 04. 2016 roku odbyła się konferencja naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z ramienia Uniwersytetu pieczę nad organizacją konferencji przejął Wydział Filologiczny i znajdujący się na nim kierunek studiów logopedycznych, których pracownicy i absolwenci na co dzień zajmują się pracą z dziećmi z autyzmem i dostrzegają wagę kształtowania umiejętności społecznych u tych dzieci, a język jest jednym z narzędzi budowania relacji społecznych.

Uniwersytet Rzeszowski przeprowadził promocję konferencji w środowisku uniwersyteckim oraz dzięki kontaktom naukowym zaprosił część prelegentów reprezentujących inne uczelnie. Pozwoliło to poszerzyć tematykę poruszanych na konferencji zagadnień i utrzymać naukowy charakter konferencji. Na potrzeby konferencji została udostępniona Aula uniwersytecka wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnienie.

Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni liczbą uczestników konferencji. Zakładano udział przynajmniej 100 osób natomiast na listach obecności jest wpisanych 224 uczestników, a w trakcie trwania konferencji dochodziły jeszcze nowe osoby.

Zgodnie z ustaleniami z Uniwersytetem Rzeszowskim wystąpienia konferencyjne zostaną umieszczone w monografii, która ukaże się w roku akademickim 2016-2017. Będzie to okazja do przypomnienia tematów i tego wydarzenia.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań, wolontariuszom a przede wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy byli beneficjentami projeku.