Oddziaływania psychologiczne
Drukuj Email
czwartek, 12 maja 2016 22:31

Diagnoza rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego

Stosowane metody diagnostyczne to m.in. Dziecięca Skala Rozwojowa, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS oraz IDS-P, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skala Dojrzałości Umysłowej ,,Columbia”, WISC – R, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella CFT 1-R, Test Słownikowy dla Dzieci TSD, Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej M. Frosting, Test Bender-Koppitz, Testy i Metody Projekcyjne oraz ocena funkcjonalna dziecka oparta na obserwacji, próbach eksperymentalnych oraz wywiadzie przeprowadzanym z opiekunami.

Psychologiczna rehabilitacja deficytów związanych z funkcjonowaniem poznawczym, społecznym, emocjonalnym

Po zdiagnozowaniu występujących u danego dziecka opóźnień i nieprawidłowości w zakresie różnych sfer rozwoju prowadzimy terapię mającą na celu usprawnianie i stymulowanie zaburzonej funkcji lub kompensację istniejących deficytów poznawczych. Wspieramy i stymulujemy rozwój także w zakresie sfery emocjonalno-społecznej dziecka.

Terapia behawioralna

Behawioralny proces terapeutyczno - edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku, a także eliminowaniu zachowań niepożądanych zaburzających proces socjalizacji. Terapia behawioralna bazuje na teorii uczenia się. Opiera się na umiejętnym stosowaniu wzmocnień dla zachowań pożądanych oraz wygaszaniu i redukowaniu zachowań trudnych.

Wspomaganie kompetencji wychowawczych rodziny

Udzielamy porad wychowawczych, które mają na celu pomoc rodzicom w eliminowaniu trudnych zachowań u dziecka oraz stymulować jego prawidłowy rozwój. Uczymy konsekwencji wychowawczej oraz jak wyznaczać dziecku jasne i konkretne granice.

Wsparcie psychologiczne, poradnictwo i psychoedukacja

Otaczamy wsparciem rodziców i opiekunów dziecka dotkniętego niepełnosprawnością o różnym nasileniu. Udzielamy porad odnośnie dostępnych form pomocy, przekazujemy wiedzę na temat zaburzenia oraz formułujemy konkretne wskazówki przydatne do pracy z dzieckiem w domu.