Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania i Rozwoju
Drukuj Email
czwartek, 12 maja 2016 22:40

Poradnia jest niepubliczną placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest wczesne wspomaganie rozwoju definiowane jako zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.

Poradnia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.


Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • opracowanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych, bazując na badaniach diagnostycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami,

 • opiniowanie o potrzebie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole,

 • opracowanie i wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne,

 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju mającego na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole, prowadzone w oparciu o indywidualny program dziecka,

 • prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli przedszkoli i innych placówek specjalistycznych w których przebywa dziecko, zajmujących się dziećmi od urodzenia do rozpoczęcia przez nich nauki w szkole,

 • wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, podniesienie poziomu samooceny oraz nauczenie spostrzegania u własnego dziecka mocnych stron.

Poradnia współpracuje z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji dzięki czemu dzieci korzystające z WWR mają dodatkowo możliwość rehabilitacji ruchowej zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Kwalifikacja do wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez naszą Poradnię lub inną poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W prawie oświatowym wczesne wspomaganie rozwoju można organizować dla dzieci:
1) niesłyszących,
2) słabosłyszących,
3) niewidomych,
4) słabowidzących,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z upośledzeniem umysłowym,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju przemawia :

 • wyjątkowo duża plastyczność układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów,

 • możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian,

 • podatność małych dzieci na stosowane wobec nich programy usprawniania, dzięki którym czynią szybciej postępy,

 • łatwość w generalizowaniu nabytych umiejętności,

 • nastawienie rodziców małych dzieci na działanie i pomoc swojemu dziecku, dzięki czemu są oni bardziej zaangażowani zarówno we współpracę ze specjalistami, jak i w własny udział w terapii.