Zostań naszym Darczyńcą!
Jesteśmy OPP. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując nam 1% podatku za rok 2016.

PFRON

Co u nas słychać?
Kubuś
W dniu 20 września 2017 niespodziewanie odszedł od nas nasz Wychowanek, Kubuś Brodzicki. Łączymy się w bólu z rodziną. Kubusiu, na zawsze pozos...
Słoneczko Czytaj dalej
 
Zakończenie roku szkolnego
Dnia 22 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego. Następnego dnia odbyła się akademia, na...
Słoneczko Czytaj dalej
 
Piknik rodzinny
W sobotę 10 czerwca 2017 roku po raz drugi w naszym ogrodzie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty. Część artystyczną przygotowali r...
Słoneczko Czytaj dalej
Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 
Zajęcia specjalistyczne, metody pracy
Drukuj Email
sobota, 25 września 2010 20:42

W OREW realizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (realizacja obowiązku szkolnego dzieci z głębokim upośledzeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim) oraz zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (realizacja obowiązku szkolnego dzieci głębiej upośledzonych ze sprzężonymi kalectwami na  podstawie art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117 poz. 759 z 1998 r.).

Zajęcia te realizowane są w czteroosobowych grupach. Prowadzone są one w sposób zindywidualizowany i dostosowane do możliwości każdego z wychowanków.

Każdy wychowanek OREW uczestniczy również w zajęciach indywidualnych: terapii psychologicznej, logopedycznej, zajęciowej, fizjoterapii oraz terapii pedagogicznej.


Fizjoterapia

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy zapewnia kompleksową rehabilitację, którą objęci są wszyscy wychowankowie posiadający skierowanie od lekarza (lekarz medycyny rodzinnej, lekarz rehabilitacji medycznej, pediatra, neurolog).

Świadczymy usługi bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ.

W trosce o dobro naszych podopiecznych zespół wykwalifikowanych terapeutów , składający się z lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego i pedagoga specjalnego opracowuje indywidualny program rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Karta świadczeń jest systematycznie aktualizowana. O zdrowie naszych pacjentów troszczy się lekarz pediatra. O rozwój psychomotoryczny dzieci dbają wyspecjalizowani fizjoterapeuci, stale podnoszący swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, kongresach.

W naszej placówce oferujemy następujące zabiegi z zakresu kinezy-i fizykoterapii:

 • terapia neurorozwojowa – NDT – Bobath, Integracja Sensoryczna, Kinesiology Taping, PNF, Kinezjologia Edukacyjna, Mckenzie

 • ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe,

 • mobilizację i manipulację stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych

 • ćwiczenia indywidualne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta

 • elektroterapię

 • światłolecznictwo

 • hydroterapię

 • termoterapię

 • masaż


Terapia pedagogiczna

Praca nauczyciela – terapeuty opiera się na Indywidualnych Programach Terapeutycznych (opracowanych dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną) oraz Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (utworzonych dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami). Programy te opracowuje zespół specjalistów na podstawie dokonanej wcześniej Wielowymiarowej Diagnozy Funkcjonalnej dla każdego wychowanka (określającej mocne i słabe strony w podstawowych sferach rozwojowych).
Nauczyciel na każdym etapie pracy kieruje się regułami procesu rozwojowego, aktualnym poziomem funkcjonowania i indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnej osoby (z uwzględnieniem specyfiki środowiska w jakim wychowanek przebywa). Biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w Orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz wytyczne indywidualnych programów – pedagog dokonuje wyboru odpowiednich metod, form pracy i środków dydaktycznych, aby wyjść naprzeciw specyficznym potrzebom podopiecznych. Oferta terapeutyczna ma charakter holistyczny i opiera się na korelacji różnorodnych form (wspierania, stymulacji, aktywizacji, usprawniania, kompensacji, korygowania).

Zajęcia prowadzone w ramach terapii pedagogicznej mają głównie na celu:

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie mowy
- doskonalenie czynności samoobsługowych
- rozwijanie i doskonalenie zmysłów
- rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności do grupy
- kształtowanie umiejętności współdziałania, nawiązywania relacji w grupie
- rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów emocjonalnych, społecznych
- poznawanie środowiska społecznego, przyrodniczego
- rozwijanie zainteresowań, ciekawości poznawczej, wyobraźni
- kształcenie procesów myślowych
- ćwiczenie pamięci, spostrzegawczości
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi
- doskonalenie motoryki małej i dużej
- wyzwalanie ekspresji i aktywności twórczej
- poszerzanie wiedzy i umiejętności dokonywania prostych operacji myślowych
- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo – ruchowej
- wygaszanie trudnych zachowań
- poprawa samopoczucia, nastroju itp.


Istotnym elementem pracy pedagogicznej jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych a także zapewnienie wychowankom optymalnych warunków do rozwoju poznawczego i społecznego.

Terapia psychologiczna

W ramach zajęć psychologicznych psycholog realizuje indywidualne programy stworzone przez zespół specjalistów. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody m.in. Stosowaną Analizę Zachowania, Stymulację Wielozmysłową, Program Aktywności Knillów oraz alternatywne systemy komunikacji.

W trakcie terapii psycholog zapewnia wychowankowi poczucie bezpieczeństwa oraz dobiera metody do jego potrzeb i możliwości.

W celu zwiększenia efektów prowadzonej terapii psycholog stara się stworzyć dla każdego wychowanka indywidualny system motywacyjny.

Psycholog dostępny jest również dla rodziców w ramach konsultacji oraz zajęć otwartych.

 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna dzieci upośledzonych umysłowo związana jest nie tylko z kształtowaniem mowy, ale całej osobowości dziecka. Obejmuje wszystkie zaburzone funkcje, a szczególnie te, które z mową mają bezpośredni lub pośredni związek, takie jak: koordynacja wzrokowo – słuchowo – ruchowa, autoorientacja i orientacja przestrzenna oraz koordynacja układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

Głównym celem terapii logopedycznej jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości i potrzeb, zdobycia umiejętności werbalnego bądź niewerbalnego komunikowania się z otoczeniem oraz ułatwienie wchodzenia w interakcje społeczne. Działania logopedyczne zmierzają do rozwijania mowy czynnej i biernej oraz korygowania zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej oraz usprawniania aparatu artykulacyjnego poprzez masaże zewnątrz i wewnątrzoralne. Ponadto, logopeda kształtuje proces żucia i połykania.

Spośród metod komunikacji alternatywnych wykorzystywane są: Program Rozwoju Komunikacji - Makaton oraz Piktogramy.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga dobrania form i metod dostosowanych do potrzeb dziecka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego możliwości rozwojowe m.in. elementy ustno - twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji R. Castillo Moralesa, MTG, Programy Aktywności Knill, metoda audytywno – werbalna J. Cieszyńskiej.

Logopeda współpracuje z rodzicami w ramach konsultacji i zajęć otwartych.


Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej prowadzonej w OREW jest dążenie do jak największej samodzielności i zaradności życiowej, nauczenie funkcji niezbędnych w życiu społecznym, a także angażowanie do spontanicznej i celowej aktywności.

Zajęcia prowadzone w ramach terapii zajęciowej to m.in:

 • Terapia ręki, a więc przede wszystkim podnoszenie jakości chwytu dowolnego, nożycowego i pęsetkowego, a także ograniczenie ruchów zamiarowych, mimowolnych i ćwiczenie ruchów docelowych dziecka.

 • Trening umiejętności życia codziennego.

 • Ergoterapia; w skład której wchodzą zajęcia kulinarne, praca w ogrodzie oraz czynności porządkowe.

 • Arteterapia z wykorzystaniem technik graficznych, malarskich dekoracyjnych i mieszanych. Zaliczamy tutaj również szereg ćwiczeń rozwijających umiejętności posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi oraz usprawnianie czynności manipulacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych mas i materiałów plastycznych.

 • Zabawoterapia; zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, gry i układanki dydaktyczne oraz ćwiczenia grafomotoryczne rozwijające sprawność manualną ręki, precyzję ruchów i koordynację wzrokowo – ruchową.

 • Stymulacja dotykowa i stymulacja proprioceptywana z wykorzystaniem materiałów o zróżnicowanej fakturze, strukturze i konsystencji oraz masaż i różne formy dotyku.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, a wykorzystywane metody pracy mają w sposób najbardziej skuteczny, efektywny, choć łagodny, przyczynić się do rozwoju wychowanka we wszystkich sferach jego życia. Zajęcia z terapii zajęciowej mogą rozwijać nowe zainteresowania lub rozszerzać wcześniej zdobyte. Doświadczenia, które rodzą się w trakcie malowania farbami, modelowania kształtów w glinie, masie solnej, pisaku, czy innych materiałach są źródłem przyjemnych doznań, dobrego samopoczucia, i jednocześnie pobudzają do aktywności i twórczego działania.


Wychowankowie OREW uczestniczą w zajęciach grupowych z muzykoterapii i dogoterapii prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.


Muzykoterapia

Podczas zajęć z Muzykoterapii wychowankowie w sposób aktywny tworzą muzykę – grając, bawiąc się instrumentami w orkiestrę, śpiewając, tańcząc a także słuchając utworów muzycznych.
Prowadzący nauczyciel przygrywa wychowankom na akordeonie, flecie, syntezatorze.
Zajęciom muzykoterapeutycznym przyświeca myśl M. Grzegorzewskiej- pedagoga specjalnego:
„...twórczość jest podstawową zasadą rewalidacyjną pomagającą zharmonizować i integrować rozregulowane procesy emocjonalne, poznawcze i wykonawcze...''
Zajęcia rozwijają sferę emocjonalna i poznawczą.

Główne cele zajęć to:
- wyzwalanie radości tworzenia poprzez pomoc uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych;
- przezwyciężenie barier – napięć emocjonalnych, stresu, agresji utrudniających aktywność;
- kształtowanie umiejętności działania w zespole;
- rozwijanie muzykalności dzieci i młodzieży;
- poznawanie praktyczne z piosenkami, z instrumentami muzycznymi.

Działania uplastyczniające inteligencję, ruch, głos oraz usprawniające spostrzeganie słuchowe, wzrokowe umożliwiają korygowanie warunków negatywnych i rozwijanie cech pozytywnych – co ułatwia wychowankom przystosowanie się do życia wśród rówieśników.


Dogoterapia

Dogoterapia - to metoda wspomagająca inne rodzaje rehabilitacji zarówno dzieci jak i osób dorosłych niepełnosprawnych ruchowo bądź umysłowo. Celem dogoterapii prowadzonej w Ośrodku jest:

1. zmniejszenie poziomu stresu u wychowanków związanego z ich niepełnosprawnścią.
2. Podniesienie samooceny - pies nie ocenia ale akceptuje, nie wymaga lecz słucha, okazując przy tym zainteresowanie i sympatię.
3. Realizacja, w nieco innej formie, części z zagadnień prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej lub zajęciowej, np. stymulacja polisensoryczna, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,  ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości, poszerzanie wiedzy ogólnej.
4. Zachęcanie dzieci do pokonywania własnych ograniczeń emocjonalnych, jak obawa czy lęk, oraz niepełnosprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe i bezpośredni kontakt z psem.
5. Poszerzanie wiedzy na tematy związane z psem - czynności pielęgnacyjne oraz umiejętność wydawania i egzekwowania komend.

Pies na zajęciach pełni rolę motywatora i wsparcia dla osoby niepełnosprawnej. Za jego pośrednictwem chętniej wykonuje ona zadania, na które nie ma ochoty w innych warunkach. Dzieci skupiając się na psie mimowolnie utrwalają czynności potrzebne do codziennego funkcjonowania i czerpią z tego radość; lub też relaksują się poprzez bliski kontakt z psem przebiegający w formie głaskania i przytulania go.


METODY PRACY

Kadra merytoryczna OREW wykorzystuje w swojej pracy szereg metod takich jak:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda Stymulacji Polisensorycznej wg pór roku „Poranny krąg”

- Trening samoobsługi

- Trening umiejętności społecznych

- Niedyrektywne Formy Terapii

- Metoda Dobrego Startu

- Programy Aktywności Knillów: „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i

komunikacja”.

- Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)

- Kinezjiologia Edukacyjna

- Metoda Felicie Affolter

- Program Rozwoju Komunikacji Makaton.

- Metoda Komunikacji Alternatywnej (bodźce uprzedzające, symbole, piktogramy)

- Pedagogika Zabawy KLANZA

- Integracja Sensoryczna

- Muzykoterapia

- Dogoterapia

- Stymulacja wielozmysłowa

- Techniki relaksacyjne

- Bajkoterapia

- Terapia przyrodą

- Arteterapia

- Ergoterapia (zajęcia kulinarne, zajęcia w ogrodzie, czynności porządkowe)

- Metoda Harcerska

- Choreoterapia