Kadra
Drukuj Email
wtorek, 10 maja 2016 23:31
Dyrektor

mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Fizjoterapeuci

mgr Katarzyna Bazarnik-Mucha
Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kursy: NDT- Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Kinesiologytaping, PNF rozwijający oraz w pediatrii, Metoda Mulligana, szkolenia z zakresu terapii dzieci.
mgr Magdalena Galej
Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim – Wydziale Medycznym. Kursy: NDT- Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Kinesiologytaping, szkolenia z zakresu terapii dzieci.
Ewa Kopaczyńska
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie - Wydział Fizjoterapii. Terapeuta NDT-Bobath, hipoterapeuta, terapeuta kinesiology typing. Ukończyła: kurs Peto, szkolenie z terapii behawioralnej w trudnych zachowaniach, szkolenie terapia manualna tkanek miękkich, trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci, szkolenie z terapii wg. Weroniki Sherborne.
mgr Beata Krawczyk
Ukończyła studia na Uniwersytecie Rzeszowskim z tytułem magistra fizjoterapii. Posiada tytuł dyplomowanego terapeuty NDT Bobath Basic oraz certyfikowanego terapeuty PNF. Uzupełnia swoją wiedzę obecnością na wielu szkoleniach z zakresu fizjoterapii dziecięcej, terapii manualnej oraz osteopatii.
mgr Olga Kumor
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie– Fizjoterapia oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacja Ruchowa. Kursy: NDT Bobath Basic, Kinesiologytaping, Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Hipoterapia.
mgr Katarzyna Niemczak
Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo praktyczne nauczanie zawodu na tej samej uczelni, terapeuta NDT-Bobath.
mgr Katarzyna Płońska
Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kursy: NDT- Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Kinesiologytaping, szkolenia z zakresu terapii dzieci.
mgr Katarzyna Rembisz
Ukończyła Studium Medyczne w Rzeszowie na wydziale Fizjoterapii, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacja Ruchowa oraz studia podyplomowe - nauczyciel zawodu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kursy: NDT-Bobath Basic, NDT- Bobath Baby, Metoda Vojty, Kinesiologia Edukacyjna, Kinesiologytaping, itp.
mgr Renata Świątek
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacja Ruchowa oraz studia podyplomowe - nauczyciel zawodu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kursy: NDT-Bobath Basic, NDT- Bobath Baby, Metoda Vojty, Kinesiologytaping, itp.
Marta Żyracka
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na wydziale Fizjoterapii. Kursy: Viofor JPS, Kinesiology taping, szkolenie z terapii behawioralnej w trudnych zachowaniach, terapia tkanek miękkich w pediatrii, trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci, szkolenie z metody ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, szkolenie „Trening widzenia”.

Psycholodzy

mgr Dorota Czechowicz
Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Studium Pedagogiczne, Kurs z Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej, 3-stopniowe szkolenie z Stosowanej Analizy Zachowania oraz inne szkolenia w zakresie terapii behawioralnej. Uczestnik wielu warsztatów i konferencji dotyczących diagnozy i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju.
mgr Magdalena Farion
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz Terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi. Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pięcioletniej pracy na oddziałach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
mgr Anna Nosek
Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia edukacji i komunikacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (gdzie uzyskała także przygotowanie pedagogiczne). Absolwentka rocznego kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyła również szkolenie "Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców cz. I" oraz inne szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem i rodziną dziecka niepełnosprawnego.
Uczestnik warsztatów z zakresu radzenia sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży oraz konferencji dotyczących wieloaspektowej opieki nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością oraz dzieckiem przewlekle chorym.
mgr Magdalena Wojtuch
Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna, na Uniwersytecie Łódzkim. Podyplomowo zdobyła kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej w oparciu o techniki behawioralne i poznawczo-behawioralne (m.in. III-stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, Stymulowanie procesów uwagi u dzieci, Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym, Terapia poznawczo-behawioralna w interwencji kryzysowej, Praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną).

Logopedzi

mgr Sylwia Apola-Piórkowska
Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu metod terapii i diagnozy zaburzeń rozwojowych i zaburzeń mowy i komunikacji, m.in. metody werbo-tonalnej, logorytmiki, fonogestów, języka migowego, postępowania neurologopedycznego wg koncepcji NDT-Bobath, terapii sensomotorycznej, Talk Tools, Stosowanej Analizy Zachowania. Obecnie w trakcie certyfikacji jako terapeuta Metody Krakowskiej.
mgr Monika Figiel
Absolwentka UMCS Lublin na kierunku socjologii ze specjalizacją pedagogiczną oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii korekcyjnej oraz surdologopedii. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów specjalistycznych. Poznała wiele metod terapii, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem: metoda Castillo Moralesa wspomagająca rozwój dziecka, neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle Koncepcji NDT – Bobath SLT, zastosowanie metody SI w zaburzeniach rozwoju mowy, praca nad zachowaniami trudnymi Analizy Behawioralnej, terapia jąkania Charlesa van Ripera, wczesne wspomaganie rozwoju z uszkodzonym narządem słuchu, metoda krakowska, dynamiczne plastrowanie Kinesiology Taping dla logopedów oraz wiele innych.
mgr Katarzyna Niewińska
Neurologopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz pedagogiki leczniczej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, nieprawidłowościami w procesie integracji sensorycznej oraz z wykorzystania w terapii metody Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii.
mgr Ewa Ślęczkowska
Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowo Logopedię na Uniwersytecie Łódzkim oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Opóźniony Rozwój Mowy, Terapia dzieci z autyzmem, Terapia Ręki, metoda krakowska, Afazja- diagnoza i terapia, 3- stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.
mgr Lidia Wacław-Rudnicka
Neurologopeda z długoletnim stażem pracy z pacjentem neurologicznym w każdym wieku. Uczestniczyła w licznych specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach dotyczących diagnostyki i wczesnej terapii dzieci z deficytem pochodzenia mózgowego oraz z grupy wysokiego ryzyka z zakresu metod neurorozwojowych: koncepcji NDT Bobath, ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo-Moralesa, oromotoryki Talk Tools, plastrowania dynamicznego Kinesiology Taping a także komunikacji alternatywnej Makaton, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, zasad Analizy Behawioralnej Stosowanej, i innych. Brała udział w konferencjach na temat rozwoju myśli logopedycznej w Polsce i na świecie.
mgr Katarzyna Żuraw
Neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia polska, podyplomowo Logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Neurologopedię na UMSC w Lublinie. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i komunikacji, m.in.: Opóźniony rozwój mowy, Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii; Padaczka u dziecka; Postępowanie logopedyczne z pacjentami po laryngektomii i tracheostomii; Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym; Terapia ręki; Metoda werbotonalna, Logorytmika, szkolenia z Metody Krakowskiej. Ukończyła także III stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. W pracy interesuje się zagadnieniami związanymi z neurologicznymi uwarunkowaniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami mowy u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi.

Pedagodzy

mgr Jowita Sierżęga-Bester
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie – kierunek oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pracy z małym dzieckiem. Posiada 4 –letnie doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny i terapeuta dzieci z autyzmem.
mgr Elżbieta Kościółek
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek oligofrenopedagogika, oraz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Uniwersytet Rzeszowski), terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat), uczestnik wielu szkoleń z zakresu zaburzeń rozwoju poznawczego i komunikacji dzieci (z autyzmem, niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych i słabo widzących). Ukończyła cykl szkoleń w ramach „Szkoły dla rodziców”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
mgr Magdalena Lentowicz
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim a także podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Terapeuta zajęciowy

Monika Mleczko
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie na kierunku – terapeuta zajęciowy. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcją narządu ruchu, trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi m.in. Metoda wg M.Ch. Knill, Terapia ręki II stopnie, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem - kurs III stopniowy, cykl szkoleń w ramach „Szkoły dla rodziców”, Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując jako wychowawca-terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Rzeszowie.

Lekarze

lek. med. Elżbieta Szymańska
specjalista rehabilitacji medycznej
lek. med. Bożena Mróz
specjalista rehabilitacji medycznej
lek. med. Barbara Baranowska
specjalista neurologii dziecięcej, pediatra
lek. med. Bogdan Wróbel
specjalista rehabilitacji medycznej

Personel obsługi

mgr Anna Bednarz
pracownik biurowy, rejestratorka
Aneta Jabłońska
pracownik biurowy, rejestratorka
Marta Żyracka
pracownik biurowy, rejestratorka, fizjoterapeutka
Anna Kocielska
woźna oddziałowa