Zostań naszym Darczyńcą!
Jesteśmy OPP. Możesz wesprzeć nasze działania przekazując nam 1% podatku za rok 2016.

PFRON

Co u nas słychać?
Kubuś
W dniu 20 września 2017 niespodziewanie odszedł od nas nasz Wychowanek, Kubuś Brodzicki. Łączymy się w bólu z rodziną. Kubusiu, na zawsze pozos...
Słoneczko Czytaj dalej
 
Zakończenie roku szkolnego
Dnia 22 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego. Następnego dnia odbyła się akademia, na...
Słoneczko Czytaj dalej
 
Piknik rodzinny
W sobotę 10 czerwca 2017 roku po raz drugi w naszym ogrodzie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty. Część artystyczną przygotowali r...
Słoneczko Czytaj dalej
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Cele i zadania
Drukuj Email
sobota, 25 września 2010 20:32

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

 

Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

 

 1. poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;

 2. poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogorszeniu;

 3. poprawa sprawności procesów poznawczych;

 4. rozwój osobowości;

 5. rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;

 6. rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;

 7. rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nich zachodzących;

 8. rozwój umiejętności współżycia w grupie;

 9. rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

 

 

Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

 

 1. wsparcie w rozpoznawaniu , rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;

 2. wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;

 3. rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;

 4. wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

 5. wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSOUU;

 6. stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocy rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;

 7. wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego, edukacyjnego oraz opiekuńczego.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy realizuje zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i wieloraką niepełnosprawnością oraz upośledzeniem umysłowym znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Działania te mają na celu wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, a także przygotowanie do dalszego dorosłego życia w społeczeństwie.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, których podstawowe cele zawiera indywidualny program opracowany przez zespół specjalistów pracujących z danym wychowankiem.

 

Celem działań podejmowanych przez Zespół Terapeutyczny OREW jest:

 

 1. zdobywanie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie samoobsługi w spożywaniu posiłków, ubierania, toalety, poruszania się, utrwalania pozytywnych nawyków;

 2. zdobywanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny oraz pozawerbalny, umiejętność wyrażania uczuć i potrzeb;

 3. nauka zachowań społecznych w różnych miejscach i sytuacjach poprzez tworzenie sytuacji do integracji społecznej, obcowanie z innymi, współpraca w działaniach, wrażliwość na innych itp.;

 4. zaspokojenie potrzeb psychicznych i emocjonalnych takich jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, afiliacji;

 5. przyswajanie treści, poszerzanie wiedzy o sobie, środowisku;

 6. działalność twórcza, rozwijanie własnych zainteresowań.

 

Cele OREW realizowane są w następujących formach:

 

- roczne przygotowanie przedszkolne;

- kształcenie specjalne dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną;

- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 

Poza działalnością edukacyjną i rehabilitacyjną Ośrodek wspiera i współpracuje z rodziną, zapewnia wychowankom dojazd do placówki oraz odpłatne wyżywienie.

 

Cele OREW w stosunku do rodziny realizowane są w następujących formach:

 

- warsztaty, wykłady i seminaria;

- poradnictwo specjalistyczne;

- zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;

- spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.